Bel ons op: +31 (0)6 – 292 23 872

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERHUISBOXENSERVICE

De vennootschap onder firma De Verhuisboxenservice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64241890 en is gevestigd aan de Quadenoord 286, 3079XK te Rotterdam.

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door De Verhuisboxenservice.
 • Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Diensten: De Diensten die De Verhuisboxenservice aanbiedt, zijn het verhuizen van zaken c.q. verhuisgoederen in de breedste zin van het woord, het in bruikleen geven van verhuiskratten, het verzorgen van transport, het verhuren van verhuiskratten en verhuisliften inclusief personeel, de opslag van goederen alsmede woningontruiming.
 • Dienstverlener: De vennootschap onder firma De Verhuisboxenservice, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: De Verhuisboxenservice.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die De Verhuisboxenservice heeft aangesteld, projecten aan De Verhuisboxenservice heeft verleend voor Diensten die door De Verhuisboxenservice worden uitgevoerd, of waaraan De Verhuisboxenservice een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 • Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De Verhuisboxenservice, alsmede voorstellen van De Verhuisboxenservice voor Diensten die door De Verhuisboxenservice aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De Verhuisboxenservice waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van De Verhuisboxenservice, elke Overeenkomst tussen De Verhuisboxenservice en Opdrachtgever en op elke dienst die door De Verhuisboxenservice wordt aangeboden.
 • Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Verhuisboxenservice aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website (https://verhuisboxenservice.nl) van De Verhuisboxenservice zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met De Verhuisboxenservice is overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 • De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 • Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 • In het geval De Verhuisboxenservice niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

ARTIKEL 3 HET AANBOD

 • Alle door De verhuisboxenservice gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 • De Verhuisboxenservice is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft De Verhuisboxenservice het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor De Verhuisboxenservice gegronde reden te weigeren.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Oplevertijden in het aanbod van De Verhuisboxenservice zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van De Verhuisboxenservice heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan De Verhuisboxenservice te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 • De Verhuisboxenservice is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 • Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 • Elke Overeenkomst die met De Verhuisboxenservice wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan De Verhuisboxenservice wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met De Verhuisboxenservice is verbonden.
 • Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij De Verhuisboxenservice met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 • Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 5 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans voor de duur van de (verhuis)opdracht. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die De Verhuisboxenservice van Opdrachtgever verkrijgt.
 • Zowel Opdrachtgever als De Verhuisboxenservice kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 • Zowel Opdrachtgever als De Verhuisboxenservice kan de Overeenkomst voor of bij de aanbieding van de verhuisgoederen ontbinden indien zich bij een der partijen omstandigheden voordoen of naar voren komen die de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien deze haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de Overeenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan.
 • De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover De Verhuisboxenservice ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 • Opdrachtgever mag de Overeenkomst zonder reden te allen tijde annuleren. Opdrachtgever is daarvoor een schadevergoeding verschuldigd aan De Verhuisboxenservice. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is De Verhuisboxenservice gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is De Verhuisboxenservice gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50% respectievelijk 75% van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
 • Zowel Opdrachtgever als De Verhuisboxenservice kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is De Verhuisboxenservice nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

 • De Verhuisboxenservice zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. De Verhuisboxenservice staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 • De Overeenkomst op basis waarvan De Verhuisboxenservice de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 • De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door De Verhuisboxenservice aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. De Verhuisboxenservice heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 • Bij de uitvoering van de Diensten is De Verhuisboxenservice niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor De Verhuisboxenservice, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden.
 • De Verhuisboxenservice is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 • Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt De Verhuisboxenservice Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 • De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is De Verhuisboxenservice aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door De Verhuisboxenservice of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft De Verhuisboxenservice recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

 • Opdrachtgever is verplicht de verhuisgoederen op de in de Overeenkomst bepaalde wijze, tijd en plaats aan De Verhuisboxenservice ter beschikking te stellen. Indien Opdrachtgever de verhuisgoederen niet, althans incorrect of niet tijdig, ter beschikking stelt aan De Verhuisboxenservice, is De Verhuisboxenservice gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is verplicht alle door De Verhuisboxenservice verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat De Verhuisboxenservice niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever is in ieder geval verplicht De Verhuisboxenservice in te lichten over de aanwezigheid van:
  1. Verhuisgoederen waarvoor een bijzonder risico van beschadiging bij de uitvoering van de dienstverlening geldt;
  2. Verhuisgoederen waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de overige verhuisgoederen, dan wel het (verhuis)materiaal van De Verhuisboxenservice oplevert;
  3. Verhuisgoederen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
  4. Verhuisgoederen van bijzondere aard, dan wel verhuisgoederen die onderworpen zijn aan bijzondere voorschriften van binnen- en/of buitenlandse autoriteiten, zoals voorwerpen, dan wel verzamelingen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen en vuurwapens;
  5. Gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. De Verhuisboxenservice heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen, waarover hij bij het sluiten van de Overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. De Verhuisboxenservice heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de Overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van Opdrachtgever. Bovendien is Opdrachtgever in dat geval aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.
 • Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan de aangewezen locatie van verhuizing en de locatie van waaruit wordt verhuisd. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot: maatregelen tot bescherming van de muren en vloeren van voornoemde locaties.
 • De Verhuisboxenservice is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is De Verhuisboxenservice verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door De Verhuisboxenservice voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 • De Verhuisboxenservice kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is De Verhuisboxenservice gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan De Verhuisboxenservice.
 • Opdrachtgever is verplicht de verhuisgoederen bij aflevering op beschadigingen te controleren. Na aflevering zullen de verhuisgoederen van Opdrachtgever geïnspecteerd worden op eventuele aanwezige schades en/of gebreken door Opdrachtgever en De Verhuisboxenservice. Bij uitblijven van een dergelijke mededeling wordt De Verhuisboxenservice geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd. Opdrachtgever kan geen schade of gebrek melden nadat De Verhuisboxenservice is vertrokken. De redelijke termijn waarbinnen Opdrachtgever het gebrek had moeten ontdekken verstrijkt nadat De verhuisboxenservice is vertrokken.
 • Opdrachtgever dient (medewerkers van) De Verhuisboxenservice te allen tijde op een fatsoenlijke wijze te behandelen. In geval van wangedrag van Opdrachtgever, is De Verhuisboxenservice gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen.
 • ARTIKEL 8 VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUISBOXENSERVICE

De Verhuisboxenservice is gehouden:

 1. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in staat waarin zij hem ter vervoer ter beschikking zijn gesteld.
 2. een begonnen verhuizing zonder vertraging af te ronden.
 • De verplichtingen van De Verhuisboxenservice die resulteren uit de Overeenkomst worden beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 VERHUUR

 • De Verhuisboxenservice zal, indien overeengekomen, verhuiskratten voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever.
 • De huurtermijn vangt in beginsel aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door De Verhuisboxenservice is opgehaald.
 • Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. De verhuiskratten dienen schoon en droog te zijn bij terug levering. Indien bij of na terug levering uit onderzoek blijkt dat het terug geleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstel-, vervangings- en/of schoonmaakkosten en eventuele andere schade aan De Verhuisboxenservice te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever of een derde aan wie is doorverhuurd worden uitgevoerd
 • Door verhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van De Verhuisboxenservice heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze Overeenkomst met De Verhuisboxenservice.
 • Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan De Verhuisboxenservice te vergoeden.
 • De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten voor het ophalen van het gehuurde na afloop van de huurperiode, tenzij partijen anders overeenkomen.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER ALS HUURDER

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde in goede staat en tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is na afloop van de huurperiode.

ARTIKEL 11 BRUIKLEEN

 • In afwijking van artikel 9 zal De Verhuisboxenservice de verhuiskratten in bruikleen geven aan diens Opdrachtgever voor zover al een lopende Dienst geleverd wordt.
 • De bruikleenperiode is gelijk aan de duur van deze Overeenkomst.
 • Alle door De Verhuisboxenservice. geleverde zaken, blijven te allen tijde eigendom van De Verhuisboxenservice.
 • Opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht De Verhuisboxenservice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat De Verhuisboxenservice haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan De Verhuisboxenservice of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Verhuisboxenservice zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan De Verhuisboxenservice worden vergoed door Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 (OP)LEVERING

 • Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het gehuurde wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De Verhuisboxenservice of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft De Verhuisboxenservice recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient De Verhuisboxenservice schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 • Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door De Verhuisboxenservice bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is het gehuurde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van De Verhuisboxenservice.
 • Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 13 BEWAARNEMING

 • Partijen kunnen overeenkomen dat de goederen en/of zaken van Opdrachtgever opgeslagen kunnen worden voor rekening van Opdrachtgever. Partijen dienen de voorwaarden voor de opslag vast te leggen in een bewaarnemingsovereenkomst.
 • De Verhuisboxenservice zal de betreffende goederen en/of zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, opslaan in dezelfde staat als waarin zij deze ontvangen heeft.
 • De opslagtermijn vangt aan op het moment dat Opdrachtgever goederen en/of zaken aflevert, en eindigt wanneer Opdrachtgever de goederen en/of zaken geleverd krijgt.
 • De verschuldigde prijzen voor opslag zullen per week, per twee weken of per kalendermaand, tezamen met eventueel verschuldigde omzetbelasting, in rekening gebracht worden.
 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een daartoe geschikte opslagverzekering af te sluiten ten behoeve van de opslag van de goederen en/of zaken en/of melding te doen naar zijn verzekering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • Het risico verbonden aan de bewaarneming c.q. opslag van de goederen en/of zaken wordt te allen tijde uitsluitend door Opdrachtgever gedragen. De Verhuisboxenservice is niet aansprakelijk voor enige schade aan de goederen en/of zaken noch zal De Verhuisboxenservice aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart De Verhuisboxenservice van elke aansprakelijkheid vanwege schade aan de opgeslagen goederen en/of zaken.

ARTIKEL 14 DOUANEFORMALITEITEN

Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

 • De Verhuisboxenservice dient de Opdrachtgever naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten

Opdrachtgever dient aan De Verhuisboxenservice de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

ARTIKEL 15 VERZEKERING INBOEDEL

 • De Verhuisboxenservice zorgt ervoor dat de inboedel voor Opdrachtgever tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd is tot een bedrag van ten minste € 100.000, – tegen alle verliezen van materiële schade van de inboedel.
 • Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 250,- is voor rekening van Opdrachtgever, voor schade aan de inboedel groter dan € 250,- kan De Verhuisboxenservice voor het schadebedrag aansprakelijk worden gesteld. Let op, dit is per schade geval!
 • Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld (ook familie en/of vrienden), is De Verhuisboxenservice nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten.
 • Bij uitkering van de schade op grond van deze verzekering gelden aanvullende voorwaarden:
  1. de inboedel is, behoudens de hierna genoemde voer- en vaartuigen en voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde minder is dan 75% van de nieuwwaarde. In dat laatste geval dient de dagwaarde vergoed te worden.
  2. bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij toebehorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering op grond van de dagwaarde.
  3. bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde geldt een uitkering op basis van marktwaarde.
  4. Als schade wordt aangemerkt: het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts geconstateerde herstelkosten, vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is geconstateerd.
  5. bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximale verzekering van € 1.000, – per gebeurtenis.
  6. bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden dient een maximale vergoeding van € 5.000, – per gebeurtenis te worden verleend.
 • Vaststelling van de waarde (nieuwwaarde, dagwaarde of marktwaarde) geschiedt door experts, of op basis van voortaxatie indien er een geldig taxatierapport bestaat. Indien er delen van de verhuisgoederen vooraf zijn getaxeerd, geldt deze voortaxatie gedurende drie jaar gerekend vanaf datum dagtekening van het taxatierapport.
 • Herstel van beschadigingen en vervanging van gedeeltelijk verloren gegane goederen, dan wel vermiste goederen mag pas plaatsvinden, nadat tussen Opdrachtgever en De Verhuisboxenservice c.q. de schade-expert c.q. de verzekeraar consensus is bereikt over het schadebedrag, of nadat de schade behoorlijk is gedocumenteerd.

ARTIKEL 16 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De Verhuisboxenservice is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 • Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van De Verhuisboxenservice, De Verhuisboxenservice een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 17 VERHUISPRIJS

 • Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
  1. een all-in prijs (methode aanneming van werk) waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd, met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel, doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid
  2. een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van Opdrachtgever een richtprijs is afgegeven, mag deze niet meer dan 15% worden overschreden.
 • De verhuisprijs wordt vastgesteld door de volgende elementen en werkzaamheden van De Verhuisboxenservice, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
  1. het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
  2. het in- en uitpakken van in kisten, dozen of verhuiskratten te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
  3. handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Verhuisboxenservice mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist.
  4. de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 15.
 • Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen, zijn de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffing en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen niet inbegrepen in de verhuisprijs.
 • In het geval van meerwerk wordt door De Verhuisboxenservice bij voorkeur een bijgestelde offerte uitgebracht, tenzij dit vanwege de spoedeisendheid van het meerwerk niet mogelijk is.
 • De verhuisprijs wordt verhoogd als Opdrachtgever aan De Verhuisboxenservice volgens deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren.
 • Indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, is De Verhuisboxenservice gerechtigd de verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 18 PRIJZEN EN BETALING

 • Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 • De Verhuisboxenservice voert haar dienstverlening uit conform de overeengekomen verhuisprijs. Betaling van de verhuisprijs dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de verhuizing en/of overige dienstverlening plaats te vinden.
 • Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door De Verhuisboxenservice haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 • Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Verhuisboxenservice is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Verhuisboxenservice.
 • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 19 INCASSOBELEID

 • Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 • Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De Verhuisboxenservice zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 • Indien De Verhuisboxenservice meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 20 PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 • De Verhuisboxenservice gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De Verhuisboxenservice de betrokkene hierover informeren.
 • Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De Verhuisboxenservice verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De Verhuisboxenservice tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien De Verhuisboxenservice op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 21 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 • De Verhuisboxenservice behoudt zich het recht voor om de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor De Verhuisboxenservice gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. De Verhuisboxenservice is in dat geval gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter
 • De Verhuisboxenservice is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 • De Verhuisboxenservice is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 • De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om De Verhuisboxenservice te vergoeden voor elk financieel verlies dat De Verhuisboxenservice lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
 • Zowel Opdrachtgever als De Verhuisboxenservice kan de Overeenkomst voor of bij de aanbieding van de verhuisgoederen ontbinden indien zich bij een der partijen omstandigheden voordoen of naar voren komen die de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien deze haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de Overeenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan.
 • Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wanneer hem door De Verhuisboxenservice, of anderszins, bekend is geworden dat De Verhuisboxenservice de verhuizing niet op de overeengekomen dag en tijd zal kunnen uitvoeren, behoudens in het geval van overmacht zoals omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden. Hiervan dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk mededeling te doen.

ARTIKEL 22 OVERMACHT

 • De Verhuisboxenservice is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 • Onder overmacht aan de zijde van De Verhuisboxenservice wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De Verhuisboxenservice, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan De Verhuisboxenservice zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van De Verhuisboxenservice of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van De Verhuisboxenservice buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 • In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. De Verhuisboxenservice is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

ARTIKEL 23 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van De Verhuisboxenservice alleen geacht te bestaan indien De Verhuisboxenservice dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 • Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De Verhuisboxenservice, is De Verhuisboxenservice uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De Verhuisboxenservice binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en De Verhuisboxenservice deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat De Verhuisboxenservice in staat is om adequaat te reageren.
 • Indien het verrichten van Diensten door De Verhuisboxenservice leidt tot aansprakelijkheid van De Verhuisboxenservice, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens De Verhuisboxenservice. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 • Indien Opdrachtgever niet opkomt, weigert de verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, dan wel rechthebbende, op te slaan in een daartoe geschikte bewaarplaats. De Verhuisboxenservice stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
 • De Verhuisboxenservice sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. De Verhuisboxenservice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Verhuisboxenservice voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door De Verhuisboxenservice geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van De Verhuisboxenservice.
 • De Verhuisboxenservice is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
 • Opdrachtgever is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan De Verhuisboxenservice indien door toedoen of nalaten van Opdrachtgever de Overeenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs.
 • Indien een beroep op de in artikel 14 van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die De Verhuisboxenservice verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 3.000, – per inboedel).
 • Indien De Verhuisboxenservice in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het negende lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel.
 • Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 250,- is voor rekening van Opdrachtgever, voor schade aan de inboedel groter dan € 250,- kan De Verhuisboxenservice voor het schadebedrag aansprakelijk worden gesteld.
 • Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld (familie of vrienden), is De Verhuisboxenservice nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in De Verhuisboxenservice haar eigen advies.
 • De Verhuisboxenservice staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Verhuisboxenservice verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 • Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De Verhuisboxenservice vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Verhuisboxenservice binnen een 7 dagen nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Zeven dagen na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van De Verhuisboxenservice.

ARTIKEL 24 GEHEIMHOUDING

 • De Verhuisboxenservice en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan De Verhuisboxenservice bekend gemaakt is en/of op andere wijze door De Verhuisboxenservice is verkregen.
 • Indien De Verhuisboxenservice op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en De Verhuisboxenservice zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De Verhuisboxenservice niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 • De geheimhoudingsverplichting leggen De Verhuisboxenservice en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

ARTIKEL 25 VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

 • Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan De Verhuisboxenservice verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan De Verhuisboxenservice zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Verhuisboxenservice van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Verhuisboxenservice voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever vrijwaart De Verhuisboxenservice voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 • Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De Verhuisboxenservice verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 26 KLACHTEN

 • Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De Verhuisboxenservice of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@verhuisboxenservice.nl met als onderwerp “Klacht”.
 • De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Verhuisboxenservice de klacht in behandeling kunnen nemen.
 • De Verhuisboxenservice zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

ARTIKEL 27 TOEPASSELIJK RECHT

 • Op de rechtsverhouding tussen De Verhuisboxenservice en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 • De Verhuisboxenservice heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Verhuisboxenservice en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.